neděle 30. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 30.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 30.11. 2014
Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem? Izaiáš 40,13 + Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Zjevení 22,13
 Nejprve prorok spásy, Izajáš otevírá velikost, majestát Boží. Na prvním místě v tom, kdyby chtěl někdo změřit jeho ducha. A jak by mohl, je to stejné jako by chtěl pojmout všechnu skutečnost, která člověka ba celý svět obklopuje. Podstatné je, že se mu přes tuto velikost i ten "nejmenší" človíček neztratí. Podobně je to i s tím druhým, kdo byl Božím rádcem? Myslím, že i zde se chce otevřít nesmyslnost některých náhledů, že by člověk mohl Bohu radit. Přivádí nás tím na naše správné místo.
 Podobně i druhý verš - ten chce otevřít, že Bůh je na začátku i na konci všeho dění. Pomyslně obklopuje všechny události. Má před sebou minulost, přítomnost i budoucnost. A to je něco tak silného a povzbuzujícího. On dohlédne i k našim všem cestám a je ochotný nám ukázat, když ty naše cesty jsou mimo.
 Kéž i dnes prožijeme něco z této Boží velké a nezměrné lásky ...

sobota 29. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 29.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 29.11. 2014
Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30 + Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Matouš 1,12-16
 Nejprve máme slyšet o tom, kterak se Bůh postaral a stará o svůj lid, i když pro různá pochybení prožívají všelijaké dějinné zašmodrchance. A právě v těchto přešlapech a nedodržování smlouvy s Hospodinem je možné vidět počátky všech nedobrých situací, které Izraelci prožívali. Na druhé straně je veliké to, že byli schopni tyto fauly vidět a vraceli se k pramenům vod čistých.
 V druhém pak máme slyšet, kterak právě i náš Pán Ježíš Kristus pochází z lidu Izraelského. To je mimo jiné důvod, že nacházíme i v evangeliích ty rodokmeny, které bychom lidskýma očima snadno přeskakovali a přeletěli. Chtějí nám jednak vyjádřit z jakého národa povstalo spasení pro všechny, ale také že i my se máme v dějinách vyvoleného lidu nalézt, však prožili mnohé, co nám může být k povzbuzení a ponaučení.
 Kéž si právě dnes uvědomíme...

pátek 28. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 28.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 28.11. 2014
Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10 + Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29
 Nejprve slyšíme o Božím majestátu, velké moci. I když nás ten první projev Boží moci překvapuje a ruší náš pohled na Boha.Těžko si s ním pojíme, že také někoho, či něco "rozmetá". Někdy je však nutné zničit špatnou záležitost, aby bylo možné postavit nové. Ostatně i to zničení Izraele bylo zaviněno nedodržením smlouvy s Hospodinem. Nastane však nová doba, kdy se projeví jako skutečný pastýř a ten má na prvním místě péči o svěřené stádo.
 V druhém verši se pak nám má ukázat, stálost a pevnost jeho vůle. Zobrazené je to především v Božích darech a jeho povoláních. Myslí se na to, čím je člověk obdarován a má tím sloužit druhým - to byl ostatně důvodem obdarování (nejen pro jednotlivce, nýbrž pro celé společenství). Z toho ostatně plyne, že si "máme rozmyslet, co budeme po Bohu žádat" ne všechno, co nás napadne je dobré ....
 Kéž právě dnes prožijeme Boží pečování, kéž i dnes je pro nás Hospodin pastýřem ...

čtvrtek 27. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 27.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 27.11. 2014
Řekl Bůh: "Žádej začkoli, a dám tobě." Řekl Šalomoun: "Dejž tedy služebníku svému srdce rozumné, aby soudil lid tvůj, a aby rozeznal mezi dobrým a zlým." 1.Královská 3,5.9 K + Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 1.Tesalonickým 5,14
 Nejprve máme slyšet, co si přál Šalomoun - srdce rozumné, nebo jinak řečeno moudrost. A zase je potřeba poznamenat, že mu nešlo o moudrost lidskou, nýbrž Boží. Nejprve mu měla tato moudrost posloužit, aby soudil vyvolený lid. A pak a podstatněji, aby dokázal rozeznávat mezi dobrým a zlým. To by ostatně měla být snaha nás všech.
 Druhý verš nám pak ukazuje, kterak se tato skutečná moudrost projevuje. Má jednak kárat, pak těšit, také se ujímat a hlavně mít se všemi trpělivost. Ta je k těm všem projevům moudrosti i o její usilování nejpodstatnější. Však se nám stále stává, že máme slabý dech. Všechny tyto služby bychom nemohli podnikat, kdyby nám k tomu nedodával Bůh sílu.
 Kéž právě dnes rozpoznáme veliký dar moudrosti, který každému Bůh dává .....

středa 26. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 26.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 26.11. 2014
Prosím, jestliže jsem nalezl milost před očima tvýma, dej mi znamení, že ty mluvíš se mnou. Soudců 6,17 K + Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Jan 20,29 K
 Člověk, který se dostává na nějakou životní křižovatku, potřebuje vědět, která cesta je nejlepší, která má budoucnost. Poté je potřeba se ptát na správné adrese, a také si nechat otevřít oči, sluch, abychom ta správná znamení, skrze která k nám Bůh rozmlouvá nepřehlédli, nepřeslechli. Není to náhoda, čekat na Boží promluvení, protože to nerozsekne naši situaci, nýbrž i spousta větších záležitostí, které pohledem světa nemají řešení.
 V druhém dnešním verši je nám připomínána postava apoštola Tomáše, který je vyhlášený svědek nevěry. Protože neuvěřil a musel si do Ježíšových ran sáhnout. Proto je velebena důvěra toho, kdo takové důkazy nemá. Ostatně důkazy jsou ve víře jiného typu, to ale zahlédne, zaregistruje někdo, kdo je Bohu ve svém srdci otevřen.
 Kéž právě dnes prožijeme alespoň špetku povědomí o mocném Božím promluvení, vyprošujme si na každý den znamení Boží vůle pro nás, dnešní den i další ....

úterý 25. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské 25.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské 25.11. 2014
Pohleď, Hospodine, jak se soužím, v mém nitru to bouří, srdce se mi svírá v hrudi, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20 + Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13
 Nejprve máme slyšet slovo z knihy, která je svědectvím o vyvoleném lidu, který nedržel smlouvu a dostal se na hranu bytí a nebytí. Jedinou možností, kterak si "ulevit" bylo volat k Hospodinu, k Bohu. Přesto, že se v předchozím období tolikráte provinili proti smlouvě s ním. Máme však slyšet vyznání dcerky Izraelské - o jejím vzdorování, nebo prostě neposlouchání Boží vůle.
 Na druhé straně si máme připomenout postoj celníka ze známého podobenství o celníkovi a farizeovi, nebo jinak vyjádřeno o postoji člověka před Bohem. Celník byl ochotný přiznat svou barvu, jak na tom je ve srovnání s Boží vůlí, pravidly, které nám lidem dal.
 Kéž i my dnes nezapomeneme na své postavení před Boží tváří a jsme schopni vyznat svou hodnotu...

pondělí 24. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 24.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 24.11. 2014
Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14 + Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Zjevení 14,6
 Nejprve zbožný myslitel, snad král Šalomoun zdůrazňuje dvojí myšlenku. Jednak trvalost Božího počínání, co on vytvořil zůstává zde na stálo, není omezeno časem. A podobně i nemůže být ovlivněno v posledním dosahu člověkem, tj. aby ho nějakým způsobem upravil, či upravoval. Jedině tak, že si to i náš nebeský Bůh bude přát a takovéto aktivitě požehná.
 Vedle toho máme slyšet jako slova povzbuzení, o andělu, Božím poslu, který letí středem nebeské klenby, aby rozhlásil věčné evangelium pro všechny. Dobrá zpráva měla znít každému z bytostí, a to dokonce nejen lidským. Velmi silně se zdůrazňuje, že se tato zvěst má dostat všem skupinám, na které se běžně lidstvo dělí.
 Kéž i my dnes prožijeme velikost Božího díla a zároveň velikost oslovení, kterým každému Bůh chce sloužit ...

neděle 23. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 23.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 23.11. 2014
Jsi tak veliký, Hospodine Bože! Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe. 2.Samuelova 7,22 + Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Zjevení 1,17-18
 Někdy je potřeba úžasu, abychom mohli vyjádřit velikost a velkolepost Hospodina, nebo jak se říká majestátu Božího. Jde o přístup k někomu a něčemu tak nesamozřejmému a neobyčejnému. Dnes bychom to neuměli a nezvládali takto vyjadřovat. Protože není Boha kromě tebe - jde skutečně o vědomí Boží jedinečnosti, která není souměřitelná s kýmkoliv jiným.
 Podobně je to vyjádřeno vyznáním v poslední knize Písma svatého, která chce dát vhled do věcí, které se budou odehrávat na konci dějin. Zde slyšíme vyznání o Bohu, jako "prvním i posledním", tedy takovým, který je schopný postihnout vše. Ale nejen to, nýbrž i vyznání že jde o bytost, která byla mrtvá, a zároveň byl živ na věky věků.
 Kéž právě dnes, poslední neděli církevního roku i my prožijeme úžas s Boží velikosti. Kéž si jej nenecháme pro sebe a vyznáváme ho i k ostatním...

sobota 22. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 22.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 22.11. 2014
K tobě, Hospodine, volám, skálo má, neodmlčuj se mi. Žalm 28,1 K + Dva slepí začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc. Matouš 20,30-3
 Prosebník velmi dobře zná adresu svého volání. To je velmi přitahující v Písmu samotném, že Bůh se jim neztrácí v mlhovině lidských představ, naopak, žijí s ním více jak kdy jindy. Je jim živou bytostí o kterou se opírají, ke které mluví a kterou slyší. To je pro nás doklad, že Bůh je živou bytostí, se které má mít člověk živý vztah. Pak je možné se o tento vztah opřít.
 V druhém verši také ví ti dva slepci, kam se obrátit o pomoc a kde je nejblíže. To je zase pro nás povzbuzením, že je cesty k záchraně, že každá situace má nějaké řešení. A to i když my ho zrovna nevidíme, známe však někoho, kdo je schopný je otevřít, pakliže jsme schopni to unést. Zajímavé je to, že když je okřiknou, neb ruší ostatní, dotyční křičí ještě více, tak velká je jejich nouze a touha po zdraví.
 Kéž i my právě takto voláme k našemu nebeskému Otci, který má pro nás také lepší cestu,lepší život. Ať dnes prožijeme alespoň drobty této dobré cesty ....

pátek 21. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 21.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 21.11. 2014
Daniel mluvil: Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23 + Kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1.Janova 5,18
 Někdy se cítíme jako kdybychom se ocitli v situaci podobně tomu svědkovi víry Danielovi, který byl zavřen v jámě lvové A to po lidsku řečeno nebylo moc nadějné pro budoucnost. To však platí, když se na situaci díváme jenom lidskýma očima a nevidíme Boží moc a pečování. Právě proto Daniel vyznává, kterak Hospodin poslal svého anděla, který zavřel ústa lvům a tak ochránil Daniele.
 Podobně i ten, kdo se Bohu otevírá, smí být ochráněn od největších nebezpečenstvích, které život přináší. A nejen Bohu otvírá, ale nechá se Bohem proměnit, následuje jeho cestu. Ten je chráněn Synem Božím, Zlý se ho nedotkne v posledním dosahu, byť by vůči něj sočil a útočil na něj všelijak. A to je přece velmi dobrá zpráva, která člověku dává dobrou vůli.
 Kéž právě tuto Boží moc a pomoc, přede všemi dnešními lvi a jinými ohroženími, právě dnes prožijeme a Bohu za tuto pomoc, péči poděkujeme...
 

čtvrtek 20. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 20. 11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 20. 11. 2014
Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou. Jeremiáš 2,17 + Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Matouš 7,26
 Nejprve máme slyšet co nám otevírá prorok Jeremjáš. Kde totiž povstala celá bída vyvoleného národa. Ano, tyto otázky v Izraeli museli padat často a přece nebylo takovým problém dobrat se počátku jejich stavu. Tím základem základů bylo opuštění Hospodina. To se myslelo právě v tom, že se Boha tehdy neptali na to, kterou cestou se mají vydat a hledali jenom naplnění svých představ, ač měli tolik svých osobních zkušeností, kterak se o ně Hospodin věrně staral.
 Podobně je tomu s tím, kdo sice mluví o tom, kterak věří a kterak se drží Hospodina a na druhé straně stále jede jenom po cestách své vůle. Dotyční se mohou přepsat na nemoudré stavitele, kteří staví na písku, místo aby vyhledávali pevnou půdu.
 Kéž my právě dnes prožijeme, kterak je Hospodin naší oporou, která neuhne, ať hledáme jeho vůli, když stojíme na křižovatkách světa ....

středa 19. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 19.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 19.11. 2014
Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Izaiáš 65,17 + Ježíš kázal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17
 Náš Bůh je stvořitelem a také věrně o své stvoření pečuje, aby mělo všeho dostatek. Nyní si k tomu máme přidat i tu záležitost, že nastane čas, kdy bude všechno proměněno - budou stvořena nová nebesa a nová země, všechno bude odpovídat Boží vůli. Už nebude nic rušivého, žádné překážky, které se staví jeho vůli do cesty a které někdy i my stavíme. A ani nás nenapadne něco takového vytvářet.
 Podobně rozčeří hladinu náš Pán Ježíš Kristus, které vyhlašuje program svého působení a volá především všechny k "činění pokání", nebo chcete-li změně smýšlení. Od prvotního pohledu ke své vůle, k Boží. Máme k tomu velkou pomoc v Písmu svatém a také v Duchu svatém. Důvodem pro tuto generální změnu je "přiblížené Boží království".
 Kéž i my právě dnes prožijeme potřebu "změny smýšlení", abychom vnímali všechny záležitosti podle Boží vůle ...

úterý 18. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 18.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 18.11. 2014
Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na smrt – a ona nejde? Jób 3,20-21 + Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24
 Svědek víry Job je velmi důležitou postavou pro nás křesťany. Proč? Protože nám přináší odpovědi (a často velmi těžké) na otázky související s utrpením. Ne, že by vnesla světlo do každé bolesti, uvádí nás však do pochopení, že Hospodin, náš nebeský Otec je s námi v těchto těžkých záležitostech. A tak je potřeba se dobrat porozumění, že v Bohu je i konec, jako začátek našeho života.
 Podobně volá, v mezní situaci v našem druhém verši. Volá, protože ví, kde se lze nadít víru, kde dostat pro ní povzbuzení. Takže toto zvolání znamená, že dotyčný věří, ale potřebuje ji očistit, oživit. Totiž i víra může být zaneřáděna všeličíms. Což je záležitost, kterou bychom s pomocí Boží měli provádět častěji.
 Kéž i dnes prožijeme, že v Bohu máme někoho, kdo vidí počátky i závěry lidských životů, i našich lidských cest....

pondělí 17. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 17.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 17.11. 2014
Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Izaiáš 65,18 + Ježíš řekl: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Jan 4,34-35
 Nejprve máme odhalit zdroj radosti. A tím smí být pro nás vše co Bůh tvoří, co pro nás a pro ostatní bytosti stvořil. Navíc se o to dále věrně stará a pečuje. Jinak by dotyčné propadlo záhubě, zkáze a přestalo by to existovat v té podobně, kterou tak potřebujeme.
 K tomu si máme na každý den připomínat, v čem spočívá pravá posila. Abychom nepropadali každodennímu shánění. A tímto duchovním pokrmem a základním pokrmem je Boží slovo. Smíme a musíme si v něm číst a hledat odpovědi na každý den. Právě protože nejde o nějakou obyčejnou knihu, nýbrž knihu, která obsahuje dobré Boží rady.
 Kéž právě dnes jsme otevřeni, abychom nad Boží láskou žasli...

neděle 16. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 16.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 16.11. 2014
Job odpověděl Bohu: Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Jób 42,5-6 +  
Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Zjevení 22,3-4
 Svědek víry Jób vyznává, kterak člověk často není schopný a ani ochotný pochopit Boha. Pěkně ukazuje, že my o Bohu víme "jenom z doslechu", pakliže se mu v plnosti neotevřeme. A to je to nejdůležitější, přiznat si své pravé místo před Boží tváří. A z tohoto postavení i pomáhat ostatním, kteří ještě o Bohu také v plnosti neví pro nejrůznější překážky.
 Proč to máme podnikat, to odkrývá druhé dnešní heslo z poslední knihy Písma, kde slyšíme o Božích služebnících. Ti budou v tomto novém čase, novém Jeruzalémě se dívat do jeho tváře a ponesou na čele jeho jméno. Ne ze své, nýbrž Boží moci.
 Kéž právě tuto svou příslušnost odhalíme, přijmeme své místo před Boží tváří a druhým sloužíme k podobnému vnímání...

sobota 15. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 15 11 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 15 11 2014
Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Jeremiáš 27,5 +  
Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11
 První verš nám připomíná, kdo je náš Bůh. Stvořitel všeho a všech a nejen stvořitel, nýbrž i udržovatel, věrně o ně pečuje, aby všeho podstatného měli dostatek. Nebo jednoduše řečeno, aby žili spokojeně a šťastně. Na straně těchto bytostí by pak měl znít ve slovech i činech dík.
 Druhý verš pak nás přenáší do závěru věků, kdy jsou všichni před Boží tváří a vyznávají Boží velikost, velkou moc a vlastně jeho majestát. Který on právě používá pro potřeby všech bytostí, které on povolal v existenci. A také je provádí i údolími stínů smrti...
 Kéž i my prožijeme tuto Boží velikost, ať i my porozumíme jeho věrné péči nejen o naši maličkost ...

pátek 14. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 14.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 14.11. 2014
Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model! Ezechiel 14,6 +  
Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali: "Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu." Skutky 14,12.14-15
 Nejprve máme slyšet připomenutí, že je potřeba se nechat Bohem osvobozovat od otročení němým a bezmocným modlám. O to více, když si myslíme, že dotyčné modly mají moc. Že je to záležitost vzdálená? Pak se podívejte do svých životů, zda-li sloužíme Hospodinu, nebo někomu, či něčemu jinému. Co máme na prvním místě ve svém životě?
 Podobnou veselou zkušenost prožili Pavel a Barnabáš, které považovali jejich posluchači taky za bohy. Protože si nedovedli představit někoho, kdo by byl nadán podobnými skutky, které oni činili. Je potřeba naopak uvést věci a záležitosti na pravou míru.
 Kéž i my dnes si uvědomíme majestát Boží a naše místo v něm, i v dějinách spásy.....

čtvrtek 13. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 13.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 13.11. 2014
Bůh vám oznámil svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky. 5.Mojžíšova 4,13 +  
Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás. Jan 15,12 K
 Smlouva, kterou uzavřel Izrael se svým Bohem na Sínaji se projevovala, či měla projevovat posloucháním desatera přikázání. Nejde však jen o nějaké rozkazy, ke kterým se člověk od přirozenosti staví jako k něčemu omezujícímu. Naopak máme desateru rozumět jako dobrým radám, které vymezují prostor ve kterém se nemusíme ztratit.
 I ten problém s "plněním" nemusí být tak silným, jak ukazuje druhý dnešní verš. V něm slyšíme o zcela jiném přistupování k přikázání - kde nás Pán Ježíš "úkoluje" milováním vespolek. A to má být základním a zásadním přikázáním pro každý čas ...
 Kéž i my rozumíme přikázáním jako dobrým Božím radám, které nám mohou pomoci k lepšímu příštímu

středa 12. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 12.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 12.11. 2014
Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18 +  
Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. 1.Petrova 4,12-13
 Zvláštními se nám mohou zdát slova žalmisty. Protože si představujeme Boha jako dobrou bytost a s dobrou bytostí se přece nemůže pojit nijaká forma trestání. To je však naše lidské chápání, ne Boží a ani ne to, které se nám otevírá v Písmu. Bůh je zajisté dobrý, ale je také svatým. Navíc dává i hranice, třeba v tom, že každý jeho trest má význam, či cíl výchovný, tedy snaží se o naši proměnu, ne zkázu.
 Proto se velmi dobře hodí ta slova z veršů první epištoly Petrovy, které chtějí jakoby nasvítit zkušenosti zkoušek, které nejsou a ani nebudou nikomu příjemné. Jisté však je, že tím všichni projdeme, na druhou stranu však všichni máme vědět, že skrze tyto zkoušky projdeme do Boží radosti.
 Kéž právě dnes prožijeme něco z této Boží radosti....

úterý 11. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 11.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 11.11. 2014
Vyschnou snad vody, chladné a bystré? Na mne však můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14-15 
Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! Matouš 23,37
 Nejprve máme slyšet povzdech a zároveň výtku proroka. Tak aby se všichni, kdo jej uslyší, kdo ji budou číst, chytli za nos a dívali se na skutečnost. Na jedné straně je věrná péče, pomoc Boží a na druhé straně je lidská odpověď, která je překvapivá v tom, že na svého Boha zapomněl, právě na toho, kdo dává vše podstatné a potřebné.
 Podobně i v druhém verši slyšíme zase povzdech Pána Ježíše nad Jeruzalémem, s tím, že připomněl, kterak se o něj věrně Bůh staral a přece oni, částky vyvoleného lidu, obyvatelé Jeruzaléma o toto shromáždění všech pod křídla Hospodina nestáli.
 Kéž i my právě dnes rozpoznáme věrné Boží pečování a ať za něj umíme poděkovat a sdílet tuto zkušenost i s druhými...

pondělí 10. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 10. 11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 10. 11. 2014
David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil: "Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš." 2.Samuelova 12,13 + 
Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal. 1.Janova 3,5
 David, ten velký král není velký tím, že by dosáhl všech vítězství a ani tím, že by učinil Jeruzalém hlavním městem a centrem svého státu. Nejdůležitější u něj bylo, že měl srdce a mysl otevřenou pro Boží záležitosti a byl ochotný vyznat svou vinu, svůj hřích. On totiž věděl, před kým je ho možné vyznat a že je potřeba ho vyznat, neb by ho sám neunesl, protože se jedná o břemeno neunesitelné.
 V dobách Nového Zákona a po ní již máme jinou cestu, i když toto vyznání a přiznání je stejně důležité, abychom nemuseli žít v pokrytectví. Tou jinou cestou je Syn Boží, Pán Ježíš Kristus, který byl poslán, aby ze všech lidí hříchy sňal. Hřích je totiž šlápnutí vedle, které může mít smrtelné následky.
 Kéž i my dnes prožijeme zkušenost s vyznáním hříchu a velkou Boží láskou, která nás chce proměnit ....

neděle 9. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 9.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 9.11. 2014
Člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. 5.Mojžíšova 8,3 +  
Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka. Jan 6,27
 O tom, kterak se lidé zaměřují na to hmatatelné, materiální se namluvilo mnoho. Jistě se tím celá křesťanská zvěst nemá vyčerpávat, na druhou stranu ani ji nemá opomíjet, či přecházet. Je potřeba skutečně vědět a ptát se co je zásadní pro lidský život pro jeho posílení a povzbuzení. A co na druhé straně mu sílu a život bere.
 Proto i druhé místo odvádí od "pozemského chleba" k tomu, co nám dodá sílu dojít do života věčného. Ano, někdo si může říci, že jde o tak vzdálenou a obskurní záležitost, jenže není jiné cesty do budoucnosti. A o tu přece stojí a usiluje každý, nebo ne?
 Kéž právě dnes zažijeme něco z této slavné budoucnosti....

sobota 8. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 8.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 8.11. 2014
Znuzen jsem byl, a spomohl mi. Žalm 116,6 K +  
Pavel píše: Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Efezským 3,14-16
 Modlitebník velmi jasně odhaluje pravou Boží osobnost. Není skoupou, nenechává nikoho na holičkách, ba právě naopak. Dává mu vše co potřebuje, není nic co by mu dáti nemohl, když by dotyčný si o tuto záležitost řekl. Jen je potřeba se Boha ptát, co je skutečně potřebné.
 Apoštol Pavel si tuto péči také uvědomuje, proto dělá co dělá - prosí za všechny, kteří jsou v těžké situace, s jasným vědomím, že Bůh má moc se o každého postarat. On podniká pro každého, nejen zvnějšku, nýbrž i zevnitř. A že tam se člověk schovává nejvíce.
 Kéž i my prožijeme Boží moc v akci, právě nynějšího dne...

pátek 7. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 7.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 7.11. 2014
Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Žalm 32,2 +  
V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7
 Kdo z nás může být ve větším pokoji, než ten, kdo je čistý ve svém svědomí. A to nejen tak, že si říká, však on to o mě nikdo neví - protože existuje někdo, kdo vidí do všech lidských srdcí. Není to však jenom z nás, nýbrž díky tomu, že se držíme Boží vůle.
 Jako korektiv nějaké přemíry myšlení o sobě nám může posloužit druhý verš dnešních hesel - protože je potřeba se postavit k realitě čelem, především pod Kristův kříž. Právě na tomto místě člověk pochopí kým skutečně je a co Boha Otce stálo, že my jako lidé máme budoucnost.
 Kéž i my právě dnes prožijeme pokoj s tím, kdo pokoj do světa přinesl....

čtvrtek 6. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 6.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 6.11. 2014 
Žízní duše má Boha, Boha živého, a říká: Skoro-liž půjdu, a ukáži se před oblíčejem Božím? Žalm 42,3 K +  
Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1.Janova 3,2
 Žalmista, zbožný modlitebník vyjadřuje svou žízeň, touhu po svém Bohu. I s tím, že musí uznat svou hodnost - proto je ochotný a schopný se ptát před Boží tváří. To našinci z velké části chybí, schází. Kde jinde se učit pokornému přistupování a zároveň i vděčnosti?
 Podobně vyzývá autor druhého hesla, že sice nevíme a jak bychom mohli vědět čím budeme. Jistota zde však nějaká je a tou bude jistota patření na Boha. Smíme si to představit jako schopnost pochopit a přijmout v plnosti Boží vůli.
 Kéž právě něco z tohoto prožijeme i dnešního dne...

středa 5. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 5.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 5.11. 2014
Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18 +  
Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. Matouš 5,3 K
 Daniel nám otevírá a připomíná kým pro nás Bůh je a být má. Jde o toho, kdo se nad námi smilovává, otevírá nám slitování. Z toho jistě vyplývá i to, že je důvod k smilování a těch je, zajisté u toho, kdo se na sebe dívá pravdivě. To nás uvodí v pokorný přístup i k dalším událostem lidského života.
 Z jiného úhlu a přece podobně to vykládá sám Boží Syn ve svém kázání na hoře, kde je prvním prohlášením o tom, kdo je a kdo má být šťastným - je dáván za příklad "chudý duchem", čemu nejblíže je člověk pokorný. A právě takových lidí je nebeské království.
 Přeji nám, abychom právě dnes prožili, že má smysl se utíkat k Bohu o smilování a není žádným ponížením mít jako podstatnou část své osobnosti pokoru.

úterý 4. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 4.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 4.11. 2014
Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11 +  
Byli jste povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9
 Hospodin je velmi štědrým Bohem, štědrou bytostí - což znamená, že si pro sebe nenechává to nejlepší a nedává nám drobty. A tak to chce dosvědčit skrze svého proroka do svého národu. A oni z druhé strany zase poznají a přiznají se k němu jako ke svému Bohu, ke svému nebeskému Otci.
 Proč je Bůh štědrý, to chce ukázat i druhé z dnešních hesel. My jsme hlavně bohatí tím, že jsme se stali dědici požehnání. Stali jsme se jeho dětmi, o které se on stále stará. Na každý den si toho smíme všímat.
 Kéž i dnes zahlédneme a prožijeme Boží štědrost v našich životech...

pondělí 3. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 3.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 3.11. 2014
V shromážděních dobrořečte Bohu! Žalm 68,27 +  Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem a chválili Boha. Skutky 2,45-47
 Někdy si více stýskáme, než abychom Pánu Bohu i našim bližním děkovali, že díky nim máme vše co potřebujeme. Když se pak scházíme do shromáždění, pak nemáme si stěžovat, ale radovat a pak také společně chválit a děkovat.
 Proto je dobré si všímat, kterak se chovali prvotní křesťané, když o nich smíme číst v knize Skutků Apoštolských. Také se rádi scházeli s radostí, s upřímným srdcem a hlavně jejich cíl (a vlastně je jedno na kterém místě se sešli) byl chvála Boha. A co my naproti tomu máme na mysli a na jazyku?
 Kéž i my prožijeme právě dnes, že dobrořečení a chvála Bohu je lepší pro každou situaci lidského života....

neděle 2. listopadu 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 2.11. 2014

Hesla Jednoty Bratrské pro 2.11. 2014
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K + Milosrdenství jsem došel. 1.Timoteovi 1,13 K
 Kdo ještě dneska používá slovo "dobrořečit" a přece jde o podstatnou vlastnost každého z lidí, křesťanů o to více. Mluvit o druhých dobře, vyznávat a vyhledávat to lepší v každé události lidského života. Žalmista připomíná právě všechny dobré skutky, které pro nás Bůh v dějinách spásy učinil.
 A podobně rozpoznává i apoštol Pavel, přes všechna svá původní porozumění jako roduvěrný žid a farizeus, že došel milosrdenství. Samozřejmě, že nemyslí na vztah k lidem, nýbrž k Bohu, to je podstatné a zásadní.
 Kéž i my právě dnešní den najdeme podobné povzbuzení a posilu ...